دانلود فایلهای اپل iOS 10.3.3 لینک مستقیم

توضیحات

دانلود فایلهای اپل iOS 10.3.3 لینک مستقیم

دانلود فایلهای اپل iOS 10.3.3 لینک مستقیم
دانلود فایلهای اپل iOS 10.3.3 لینک مستقیم

iPad 4 (WiFi)
(iPad3,4)

https://api.ipsw.me/v3/iPad7,1/14G60/url/dl

iPad 4 (GSM)
(iPad3,5)

https://api.ipsw.me/v3/iPad3,5/14G60/url/dl

iPad 4 (Global)
(iPad3,6)

https://api.ipsw.me/v3/iPad3,6/14G60/url/dl

iPad Air (WiFi)
(iPad4,1)

https://api.ipsw.me/v3/iPad4,1/14G60/url/dl

iPad Air (Cellular)
(iPad4,2)

https://api.ipsw.me/v3/iPad4,2/14G60/url/dl

iPad Air (China)
(iPad4,3)

https://api.ipsw.me/v3/iPad4,3/14G60/url/dl

iPad Mini 2 (WiFi)
(iPad4,4)

https://api.ipsw.me/v3/iPad4,4/14G60/url/dl

iPad Mini 2 (Cellular)
(iPad4,5)

https://api.ipsw.me/v3/iPad4,5/14G60/url/dl

iPad Mini 2 (China)
(iPad4,6)

https://api.ipsw.me/v3/iPad4,6/14G60/url/dl

iPad Mini 3 (WiFi)
(iPad4,7)

https://api.ipsw.me/v3/iPad4,7/14G60/url/dl

iPad Mini 3 (Cellular)
(iPad4,8)

https://api.ipsw.me/v3/iPad4,8/14G60/url/dl

iPad Mini 3 (China)
(iPad4,9)

https://api.ipsw.me/v3/iPad4,9/14G60/url/dl

iPad Mini 4 (WiFi)
(iPad5,1)

https://api.ipsw.me/v3/iPad5,1/14G60/url/dl

iPad Mini 4 (Cellular)
(iPad5,2)

https://api.ipsw.me/v3/iPad5,2/14G60/url/dl

iPad Air 2 (WiFi)
(iPad5,3)

https://api.ipsw.me/v3/iPad5,3/14G60/url/dl

iPad Air 2 (Cellular)
(iPad5,4)

https://api.ipsw.me/v3/iPad5,4/14G60/url/dl

iPad 5 (WiFi)
(iPad6,11)

https://api.ipsw.me/v3/iPad6,11/14G60/url/dl

iPad 5 (Cellular)
(iPad6,12)

https://api.ipsw.me/v3/iPad6,12/14G60/url/dl

iPad Pro 9.7-inch (WiFi)
(iPad6,3)

https://api.ipsw.me/v3/iPad6,3/14G60/url/dl

iPad Pro 9.7-inch (Cellular)
(iPad6,4)

https://api.ipsw.me/v3/iPad6,4/14G60/url/dl

iPad Pro 12.9-inch (WiFi)
(iPad6,7)

https://api.ipsw.me/v3/iPad6,7/14G60/url/dl

iPad Pro 12.9-inch (Cellular)
(iPad6,8)

https://api.ipsw.me/v3/iPad6,8/14G60/url/dl

iPad Pro 2 (12.9-inch, WiFi)
(iPad7,1)

https://api.ipsw.me/v3/iPad7,1/14G60/url/dl

iPad Pro 2 (12.9-inch, Cellular)
(iPad7,2)

https://api.ipsw.me/v3/iPad7,2/14G60/url/dl

iPad Pro (10.5-inch, WiFi)
(iPad7,3)

https://api.ipsw.me/v3/iPad7,3/14G60/url/dl

iPad Pro (10.5-inch, Cellular)
(iPad7,4)

https://api.ipsw.me/v3/iPad7,4/14G60/url/dl

iPhone 5 (GSM)
(iPhone5,1

https://api.ipsw.me/v3/iPhone5,1/14G60/url/dl

iPhone 5 (Global)
(iPhone5,2)

https://api.ipsw.me/v3/iPhone5,2/14G60/url/dl

iPhone 5s (GSM)
(iPhone6,1)

https://api.ipsw.me/v3/iPhone6,1/14G60/url/dl

iPhone 5s (Global)
(iPhone6,2)

https://api.ipsw.me/v3/iPhone6,2/14G60/url/dl

iPhone 6+
(iPhone7,1)

https://api.ipsw.me/v3/iPhone7,1/14G60/url/dl

iPhone 6
(iPhone7,2)

https://api.ipsw.me/v3/iPhone7,2/14G60/url/dl

iPhone 6s
(iPhone8,1)

https://api.ipsw.me/v3/iPhone8,1/14G60/url/dl

iPhone SE
(iPhone8,4)

https://api.ipsw.me/v3/iPhone8,4/14G60/url/dl

iPhone 7 (Global)
(iPhone9,1)

https://api.ipsw.me/v3/iPhone9,1/14G60/url/dl

iPhone 7 Plus (Global)
(iPhone9,2)

https://api.ipsw.me/v3/iPhone9,2/14G60/url/dl

iPhone 7 (GSM)
(iPhone9,3)

https://api.ipsw.me/v3/iPhone9,3/14G60/url/dl

iPhone 7 Plus (GSM)
(iPhone9,4)

https://api.ipsw.me/v3/iPhone9,4/14G60/url/dl

iPod touch 6
(iPod7,1)

https://api.ipsw.me/v3/iPod7,1/14G60/url/dl

————————————————————————-

 با ورود به کانال تلگرام ما روزانه از آموزش های مخصوص کاربران کانال بهرمند شوید           https://t.me/DRMobileORG