مجموعه کد کارخانه ای (factory code) برای گوشی های سامسونگ

توضیحات

 

مجموعه کد کارخانه ای (factory code) برای گوشی های سامسونگ

Samsung Factory Code Collection

⚠️ هشدار:

🗣 این کد برای شخص دارای تخصص است.
🗣 چه کسی می داند از چه زمانی و چگونه می توان از این کد استفاده کرد؟

📌 لطفا با کد کارخانه بازی نکنید. !!!

📌 بعد از فلش نمی توانید به حالت قبلی خود برگردید. !!!

 

ستاره مربع ۰۶ مربع: IMEI Number

ستاره مربع ۰۰۰۱ مربع : Serial Number

ستاره مربع ۹۹۹۸ ستاره ۵۲۳ مربع: LCD Contrast

 ستاره مربع ۰۲۲۸ مربع یا ستاره مربع ۸۹۹۹ ستاره ۲۲۸ مربع : Battery Info

ستاره مربع ۸۹۹۹ ستاره ۶۳۶ مربع : Display Storage Capacity

ستاره مربع ۸۹۹۹ ستاره ۷۷۸ مربع  : Display SIM Card Information

*#۸۹۹۹*۷۸۲# : Show Date And Alarm Clock

*#۸۹۹۹*۷۸۶# : The Display During Warning

*#۰۵۲۳# – *#۸۹۹۹*۵۲۳# : Display Contrast

*#۸۹۹۹*۶۳۸# : Show Network Information

*#۹۹۹۸*۲۴۶# : Battery Status- Memory Capacity

*#۹۹۹۸*۳۲۴# – *#۸۹۹۹*۳۲۴# : Debug Screen

*#۹۹۹۸*۸۴۲# – *#۸۹۹۹*۸۴۲# : Vibration Test

*#۹۹۹۸*۲۸۹# – *#۸۹۹۹*۲۸۹# : Alarm Beeper – Ringtone Test

*#۸۹۹۹*۹۲۶۶# : Display Received Channel Number And Received Intensity

*#۸۹۹۹*۳۶۴# : Watchdog ON/OFF

*#۸۹۹۹*۴۲۷# : WATCHDOG Signal Route Setup

*۲۷۶۷*۳۸۵۵# : Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)

*۲۷۶۷*۲۸۷۸# : Custom Reset

*۲۷۶۷*۹۲۷# : Wap Reset

*۲۷۶۷*۲۲۶۳۷۲# : Camera Reset (deletes photos)

*۲۷۶۷*۶۸۸# : Reset Mobile TV

#۷۲۶۳۸۶۷# : RAM Dump (On or Off)

#*۴۷۷۳# : Incremental Redundancy

#*۷۷۸۵# : Reset wake-up & RTK Timer Variables

#*۷۲۰۰# : Tone Generator Mute

#*۳۸۸۸# : BLUETOOTH Test Mode

#*۷۸۲۸# : Task Screen

#*۲۵۶۲# : Restarts Phone

#*۲۵۶۵# : No Blocking? General Defense.

#*۳۳۵۳# : General Defense, Code Erased.

#*۳۸۳۷# : Phone Hangs on White screen.

#*۳۸۴۹# : Restarts Phone

#*۷۳۳۷# : Restarts Phone (Resets Wap Settings)

#*۲۸۸۶# : Auto Answer ON/OFF

#*۷۲۸۸# : GPRS Detached/Attached

#*۷۲۸۷# : GPRS Attached

#*۲۰۷۷# : GPRS Switch

#*۲۲۶۷۱# : AMR REC START

#*۲۲۶۷۳# : Pause REC

#*۲۲۶۷۴# : Resume REC

#*۲۲۶۷۵# : AMR Playback

#*۲۲۶۷۶# : AMR Stop Play

#*۲۲۶۷۷# : Pause Play

#*۲۲۶۷۸# : Resume Play

#*۷۷۲۶۱# : PCM Rec Req

#*۷۷۲۶۲# : Stop PCM Rec

#*۷۷۲۶۳# : PCM Playback

#*۷۷۲۶۴# : PCM Stop Play

#*۲۲۶۷۹# : AMR Get Time

#*۷۶۶۶# : White Screen

#*۷۶۹۳# : Sleep Deactivate/Activate

#*۲۲۸۶# : Data Battery

#*۲۶۷۹# : Copycat Feature Active/Deactivate

#*۳۹۴۰# : External Loop-Test 9600 bps

#*۴۲۶۳# : Hands Free Mode Activate/Deactivate

#*۲۵۵۸# : Time ON

#*۳۹۴۱# : External Loop-Test 115200 bps

#*۵۱۷۶# : L1 Sleep

#*۷۴۶۲# : SIM Phase

#*۷۹۸۳# : Voltage/Freq

#*۷۹۸۶# : Voltage

#*۸۴۶۶# : Old Time

#*۲۲۵۵# : Call Failed

#*۵۳۷۶# : Delete All Sms!!!!

#*۲۳۳۷# : Permanent Registration Beep

#*۲۴۷۴# : Charging Duration

#*۲۸۳۴# : Audio Path (Hands-free)

#*۳۲۷۰# : DCS Support Activate/Deactivate

#*۳۲۸۲# : Data Activate/Deactivate

#*۳۴۷۶# : EGSM Activate/Deactivate

#*۳۶۷۶# : Format Flash Volume!!!

#*۴۷۶۰# : GSM Activate/Deactivate

#*۴۸۶۴# : White Screen

#*۷۳۲۶# : Accessory

#*۷۶۸۳# : Sleep Variable

#*۳۷۹۷# : Blinks 3D030300 In RED

#*۷۳۷۲# : Resetting The Time To DPB Variables

*#۸۹۹۹*۶۶۷# : Debug Mode

*#۹۲۷۸۲# : Phone Model (Wap)

#*۵۷۳۷۴۲۵# : JAVA Mode

*#۲۲۵۵# : Call List

*#۲۳۲۳۳۷# : Bluetooth MAC Address

*#۵۲۸۲۸۳۷# : Java Version

*#۸۹۹۹*۸۳۷۶۲۶۳# : All Versions Together

*#۸۹۹۹*۸۳۷۸# : Test Menu

*#۴۷۷۷*۸۶۶۵# : GPSR Tool

*#۸۹۹۹*۵۲۳# : LCD Brightness

*#۸۹۹۹*۳۷۷# : Error LOG Menu

*#۸۹۹۹*۳۲۷# : EEP Menu

*۷۴۶۵۶۲۵*۲۲۸# : Active Lock ON

#۷۴۶۵۶۲۵*۲۲۸# : Active Lock OFF

*۷۴۶۵۶۲۵*۲۸۶۳۸# : Auto Network Lock ON

#۷۴۶۵۶۲۵*۲۸۶۳۸# : Auto Network Lock OFF

*۷۴۶۵۶۲۵*۲۸۷۸۲# : Auto Subset Lock ON

#۷۴۶۵۶۲۵*۲۸۷۸۲# : Auto Subset Lock OFF

*۷۴۶۵۶۲۵*۲۸۷۷# : Auto SP Lock ON

#۷۴۶۵۶۲۵*۲۸۷۷# : Auto SP Lock OFF

*۷۴۶۵۶۲۵*۲۸۲۷# : Auto CP Lock ON

Auto CP Lock OFF :

*۷۴۶۵۶۲۵*۲۸۷۴۶# : Auto SIM Lock ON

#۷۴۶۵۶۲۵*۲۸۷۴۶# : Auto SIM Lock OFF

*#۷۴۶۵۶۲۵# : Check the phone lock status

*۷۴۶۵۶۲۵*۶۳۸*Code# : Enables Network lock

#۷۴۶۵۶۲۵*۶۳۸*Code# : Disables Network lock

*۷۴۶۵۶۲۵*۷۸۲*Code# : Enables Subset lock

#۷۴۶۵۶۲۵*۷۸۲*Code# : Disables Subset lock

*۷۴۶۵۶۲۵*۷۷*Code# : Enables SP lock

#۷۴۶۵۶۲۵*۷۷*Code# : Disables SP lock

*۷۴۶۵۶۲۵*۲۷*Code# : Enables CP lock

#۷۴۶۵۶۲۵*۲۷*Code# : Disables CP lock

*۷۴۶۵۶۲۵*۷۴۶*Code# : Enables SIM lock

#۷۴۶۵۶۲۵*۷۴۶*Code# : Disables SIM lock

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.