کلیه فایل فلش های گوشی و تبلت های شرکت LYF

توضیحات

کلیه فایل فلش های گوشی و تبلت های شرکت LYF

کلیه فایل فلش های گوشی و تبلت های شرکت LYF
کلیه فایل فلش های گوشی و تبلت های شرکت LYF


LS 4001 (FLAME 3)

LS 4002 (FLAME 5)_VER_12_06

LS 4003 (FLAME 4)

LS 4004 (FLAME 2) 

LS 4005 (FLAME 6)

LS 4006


LS 4008 (FLAME 7s) 

LS 4503 (FLAME 1)

LS 4505

LS 4505 ips Display (LYF F8)


L
INK HERE

LS 5002 (WATER 1)

LS 5005 (WATER 4)_PC_SW_VER_020021_G

LS 5007

LS 5009 (WIND 6)

LS 5010 (WIND 1) 16GB 

LS 5010 8GB (WIND 1) PC SW VER_00_05_18


LS-5013 OTA

LS 5014 (WIND 4)

LS 5015 WATER 8 (OTA) 


LS 5016 (WIND 7)

LS 5016 (WIND 7S)(HALF DSPLAY FIXED)

LS 5016 8GB (WIND 7i)

LS 5017 (WATER 11)

LS 5201 (F1 S

LS 5504 (WATER 7)_PC_SW_VER_1.18_G

LS 5505 (F1)

LS 5506 (WATER 9 ) PC SW VER_00_01_09

LS-5507

LS 6001 (WIND 2)

پسورد فایل ها :

LS 4001 (FLAME 3) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz4001

LS 4002 (FLAME 5)_VER_12_06 By Gsm_F!rmwares Tm

sureshCz4002

LS 4003 (FLAME 4) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz4003

LS 4004 (FLAME 2) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz4004

LS 4005 (FLAME 6) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz4005

LS 4006 By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz4006

LS 4008 (FLAME 7s) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz4008

LS 4503 (FLAME 1) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshcz4503

LS 4505 By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz4505

LS 4505 ips Display (LYF F8) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz4505

LS 5002 (WATER 1) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5002

LS 5005 (WATER 4)_PC_SW_VER_020021_G By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5005

LS 5007 By Gsm_F!rmwares_Tm

mrashwini5007

LS 5009 (WIND 6) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5009

LS 5010 (WIND 1) 16GB By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5010

LS 5010 8GB (WIND 1) PC SW VER_00_05_18 By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5010

LS-5013 OTA by Gsm_F!rmwares_TM

sureshCz5013

LS 5014 (WIND 4) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5014

LS 5015 WATER 8 (OTA) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5015

LS 5016 (WIND 7) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5016

LS 5016 (WIND 7S) By Gsm_F!rmwares_Tm(HALF DSPLAY FIXED)

sureshCz5016

LS 5016 8GB (WIND 7i) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5016

LS 5017 (WATER 11) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5017

LS 5201 (F1 S) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5201

LS 5504 (WATER 7)_PC_SW_VER_1.18_G By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5504

LS 5505 (F1) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5505

LS 5506 (WATER 9 ) PC SW VER_00_01_09 BY Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz5506

LS-5507 BY Gsm_F!rmwares TM

sureshCz5506

LS 6001 (WIND 2) By Gsm_F!rmwares_Tm

sureshCz6001