تمامی فایل فلش های رایگان Autoloaders بلک بری OS 10 و سایر گوشی های بلک بری

توضیحات

تمامی فایل فلش های رایگان Autoloaders بلک بری OS 10 و سایر گوشی های بلک بری

 

 

تمامی فایل فلش های Autoloaders بلک بری OS 10
تمامی فایل فلش های Autoloaders بلک بری OS 10

Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 Dev Alpha B Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 Dev Alpha C Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STL100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STL100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STL100-3 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STL100-4 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STA100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STA100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STA100-3 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STA100-5 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STA100-6 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STK100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STK100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STJ100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STJ100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQN100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQN100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQN100-3 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQN100-4 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQN100-5 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQR100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQR100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQR100-3 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STR100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STR100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQK100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQK100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQW100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQC100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQC100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQC100-3 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQC100-4 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQC100-5 Autoloader 10.3.2.159

Autoloader 10.3.1.634
BlackBerry 10.3.1 Dev Alpha B Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 Dev Alpha C Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STL100-1 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STL100-2 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STL100-3 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STL100-4 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STA100-1 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STA100-2 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STA100-3 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STA100-5 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STA100-6 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STK100-1 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STK100-2 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQN100-1 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQN100-2 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQN100-3 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQN100-4 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQN100-5 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQR100-1 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQR100-2 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQR100-3 Autoloader 10.3.1.634

Autoloader 10.3.0.700
BlackBerry 10.3.0 Dev Alpha B Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 Dev Alpha C Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STL100-1 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STL100-2 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STL100-3 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STL100-4 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STA100-1 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STA100-2 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STA100-3 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STA100-5 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STA100-6 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STK100-1 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STK100-2 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQN100-1 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQN100-2 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQN100-3 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQN100-4 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQN100-5 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQR100-1 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQR100-2 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQR100-3 Autoloader 10.3.0.700

Autoloader 10.2.1.1927
BlackBerry 10.2.1 Dev Alpha B Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 Dev Alpha C Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STL100-1 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STL100-2 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STL100-3 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STL100-4 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STA100-1 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STA100-2 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STA100-3 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STA100-5 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STA100-6 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STK100-1 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STK100-2 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQN100-1 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQN100-2 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQN100-3 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQN100-4 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQN100-5 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQR100-1 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQR100-2 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQR100-3 Autoloader 10.2.1.1927

Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 Dev Alpha B Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 Dev Alpha C Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 STL100-1 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 STL100-2 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 STL100-3 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 STL100-4 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQN100-1 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQN100-2 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQN100-3 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQN100-4 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQN100-5 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQR100-1 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQR100-2 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQR100-3 Autoloader 10.2.0.1793 

Autoloader 10.2.0.1445
BlackBerry 10.2 Dev Alpha B Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 Dev Alpha C Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 STL100-1 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 STL100-2 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 STL100-3 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 STL100-4 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQN100-1 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQN100-2 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQN100-3 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQN100-4 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQN100-5 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQR100-1 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQR100-2 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQR100-3 Autoloader 10.2.0.1445

Autoloader 10.1.0.1485
BlackBerry 10.1 Dev Alpha B Autoloader 10.1.0.1485

BlackBerry 10.1 Dev Alpha C Autoloader 10.1.0.1485

BlackBerry 10.1 STL100-1 Autoloader 10.1.0.1485

BlackBerry 10.1 STL100-2 Autoloader 10.1.0.1485

BlackBerry 10.1 STL100-3 Autoloader 10.1.0.1485

BlackBerry 10.1 STL100-4 Autoloader 10.1.0.1485

Firmware BlackBerry Curve 9320 – Version 7.1.0.1033
Download (276 MB | exe)
Firmware BlackBerry Bold 9790 – Version 7.1.0.1033
Download (258 MB | exe)
Firmware BlackBerry Bold 9900 – Version 7.1.0.1033
Download (281 MB | exe)
Firmware BlackBerry Torch 9860 – Version 7.1.0.714
Download (283 MB | exe)
Firmware BlackBerry Curve 9360 – Version 7.1.0.714
Download (268 MB | exe)
Firmware BlackBerry Curve 9380 – Version 7.1.0.714
Download (266 MB | exe)
Firmware BlackBerry Bold 9780 – Version 6.0.0.668
Download (189 MB | exe)
Firmware BlackBerry Torch 9800 – Version 6.0.0.668
Download (187 MB | exe)
Firmware BlackBerry Bold 9700 – Version 6.0.0.668
Download (174 MB | exe)
Firmware BlackBerry Pearl 3G 9105 – Version 6.0.0.600
Download (173 MB | exe)
Firmware BlackBerry Curve 8520 – Version 5.0.0.1036
Download (129 MB | exe)

 

 

OS 10.3.3.2049

Passport 10.3.3.2049 SQW100-1/2/3 ۱۰٫۳٫۳ Download

Q5 10.3.3.2049 SQR100-1/2/3 ۱۰٫۳٫۳ Download

Q10 10.3.3.2049 SQN100-1/2/3/4/5/6/7 ۱۰٫۳٫۳ Download

Z10 10.3.3.2049 STL100-1 ۱۰٫۳٫۳ Download

Z10 10.3.3.2049 STL100-2/3/4 ۱۰٫۳٫۳ Download

Leap 10.3.3.2049 STR100-1/2 ۱۰٫۳٫۳ Download

Classic 10.3.3.2049 SQC100-1/2/3/4/5 ۱۰٫۳٫۳ Download

Z30 10.3.3.2049 STA100-1/2/3/4/5/6 ۱۰٫۳٫۳ Download 

Z3 10.3.3.2049 STJ100-1/2 ۱۰٫۳٫۳ Download

 

 

 

 

 

 

 

تمامی فایل فلش های Autoloaders بلک بری OS 10
تمامی فایل فلش های Autoloaders بلک بری OS 10

 

آموزش فلش بلک بری : 

 

-ابتدا بلک بری ایدی رو از لینک اینجا دریافت کنید .

-Autoloader مناسب را در بالا دانلود کنید. شماره مدل شما را می توان در قسمت تنظیمات> درباره> عمومی یافت کنید.

– دستگاه بلک بری خود را خاموش کنید .

-فایل Autoloader را اجرا کنید.

-اگر برای دستگاه خود گذر واژه خود مشخص کرده اید آنرا وارد کنید .

-هنگامی که با پیغام “Connecting to Bootrom” مواجه شدید دستگاه خود را در حالت خاموش وصل کنید و کلید power را بگیرید تا دستگاه روشن شود.

 

 How To Flash

Install Blackberry Link On Your PC

Download the appropriate Autoloader above. Your model number can be found under Settings › About › General

Turn off your BlackBerry 10 Dev Alpha device.

Run the downloaded Autoloader file.

When you see the prompt “Connecting to Bootrom”, connect your device to your computer and turn it on.

If you have a password set on your device, type your password when you are prompted.

After your device restarts, complete the set up wizard.