ارتباط با پشتیبانی

تمامی فایل فلش های Autoloaders بلک بری OS 10

توضیحات

تمامی فایل فلش های Autoloaders بلک بری OS 10

 

 

تمامی فایل فلش های Autoloaders بلک بری OS 10
تمامی فایل فلش های Autoloaders بلک بری OS 10

Autoloader 10.3.2.159
BlackBerry 10.3.2 Dev Alpha B Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 Dev Alpha C Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STL100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STL100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STL100-3 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STL100-4 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STA100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STA100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STA100-3 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STA100-5 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STA100-6 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STK100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STK100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STJ100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STJ100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQN100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQN100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQN100-3 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQN100-4 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQN100-5 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQR100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQR100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQR100-3 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STR100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 STR100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQK100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQK100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQW100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQC100-1 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQC100-2 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQC100-3 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQC100-4 Autoloader 10.3.2.159

BlackBerry 10.3.2 SQC100-5 Autoloader 10.3.2.159

Autoloader 10.3.1.634
BlackBerry 10.3.1 Dev Alpha B Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 Dev Alpha C Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STL100-1 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STL100-2 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STL100-3 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STL100-4 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STA100-1 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STA100-2 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STA100-3 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STA100-5 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STA100-6 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STK100-1 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 STK100-2 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQN100-1 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQN100-2 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQN100-3 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQN100-4 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQN100-5 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQR100-1 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQR100-2 Autoloader 10.3.1.634

BlackBerry 10.3.1 SQR100-3 Autoloader 10.3.1.634

Autoloader 10.3.0.700
BlackBerry 10.3.0 Dev Alpha B Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 Dev Alpha C Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STL100-1 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STL100-2 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STL100-3 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STL100-4 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STA100-1 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STA100-2 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STA100-3 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STA100-5 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STA100-6 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STK100-1 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 STK100-2 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQN100-1 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQN100-2 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQN100-3 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQN100-4 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQN100-5 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQR100-1 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQR100-2 Autoloader 10.3.0.700

BlackBerry 10.3.0 SQR100-3 Autoloader 10.3.0.700

Autoloader 10.2.1.1927
BlackBerry 10.2.1 Dev Alpha B Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 Dev Alpha C Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STL100-1 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STL100-2 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STL100-3 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STL100-4 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STA100-1 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STA100-2 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STA100-3 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STA100-5 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STA100-6 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STK100-1 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 STK100-2 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQN100-1 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQN100-2 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQN100-3 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQN100-4 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQN100-5 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQR100-1 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQR100-2 Autoloader 10.2.1.1927

BlackBerry 10.2.1 SQR100-3 Autoloader 10.2.1.1927

Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 Dev Alpha B Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 Dev Alpha C Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 STL100-1 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 STL100-2 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 STL100-3 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 STL100-4 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQN100-1 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQN100-2 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQN100-3 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQN100-4 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQN100-5 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQR100-1 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQR100-2 Autoloader 10.2.0.1793

BlackBerry 10.2 SQR100-3 Autoloader 10.2.0.1793 

Autoloader 10.2.0.1445
BlackBerry 10.2 Dev Alpha B Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 Dev Alpha C Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 STL100-1 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 STL100-2 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 STL100-3 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 STL100-4 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQN100-1 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQN100-2 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQN100-3 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQN100-4 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQN100-5 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQR100-1 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQR100-2 Autoloader 10.2.0.1445

BlackBerry 10.2 SQR100-3 Autoloader 10.2.0.1445

Autoloader 10.1.0.1485
BlackBerry 10.1 Dev Alpha B Autoloader 10.1.0.1485

BlackBerry 10.1 Dev Alpha C Autoloader 10.1.0.1485

BlackBerry 10.1 STL100-1 Autoloader 10.1.0.1485

BlackBerry 10.1 STL100-2 Autoloader 10.1.0.1485

BlackBerry 10.1 STL100-3 Autoloader 10.1.0.1485

BlackBerry 10.1 STL100-4 Autoloader 10.1.0.1485

 

تمامی فایل فلش های Autoloaders بلک بری OS 10
تمامی فایل فلش های Autoloaders بلک بری OS 10

 

آموزش فلش بلک بری : 

 

-ابتدا بلک بری ایدی رو از لینک اینجا دریافت کنید .

-Autoloader مناسب را در بالا دانلود کنید. شماره مدل شما را می توان در قسمت تنظیمات> درباره> عمومی یافت کنید.

– دستگاه بلک بری خود را خاموش کنید .

-فایل Autoloader را اجرا کنید.

-اگر برای دستگاه خود گذر واژه خود مشخص کرده اید آنرا وارد کنید .

-هنگامی که با پیغام “Connecting to Bootrom” مواجه شدید دستگاه خود را در حالت خاموش وصل کنید و کلید power را بگیرید تا دستگاه روشن شود.

 

How To Flash

Install Blackberry Link On Your PC

Download the appropriate Autoloader above. Your model number can be found under Settings › About › General

Turn off your BlackBerry 10 Dev Alpha device.

Run the downloaded Autoloader file.

When you see the prompt “Connecting to Bootrom”, connect your device to your computer and turn it on.

If you have a password set on your device, type your password when you are prompted.

After your device restarts, complete the set up wizard.

علی مرتب

یه آدم سخت کوش- مدیر سایت دکتر موبایل برای مشکلات پست های بنده و همچین مشکلات پرداخت و ...با ایدی تلگرام بنده در تماس باشید : Telegram ID : @MR_Ali_GSM

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

error: کلید راست غیر فعال شده ..... لطفا امتحان نکنید
برای پشتیبانی تنها به ایدی تلگرام یا شماره تماس زیر همان پست ( کادر نارنجی رنگ) مشخص شده تماس بگیرید .با تشکر
Hello. Add your message here.
کانال تلگرام ما
  • اطلاع از جدیدترین محصولات
  • برخورداری از کدهای تخفیف و آموزش های رایگان
pic dr-mobile.org