تمامی رام های گوشی های شرکت Qmobile به صورت رایگان

توضیحات

تمامی رام های گوشی های شرکت Qmobile به صورت رایگان

تمامی رام های گوشی های شرکت Qmobile به صورت رایگان
تمامی رام های گوشی های شرکت Qmobile به صورت رایگان

Qmobile A1 MT6573 Firmware
Qmobile A1 Mt6575 firmware V-17
QMOBILE A2 Noir V2 Firmware
QMOBILE A2 Classic Firmware
Qmobile A6 MT6575 Stock firmware
QMobile A7 MT6577 Firmware
QMobile A8 MT6577 Firmware
QMobile A8i MT6572 Firmware
Qmobile A10 MT6577 Firmware
QMobile A10 Lite MT6577 Firmware
QMobile A10 Lite V2 MT6577 Firmware
QMobile A10 MT6589 V3 Firmware ( Password: Gsm….Marhaba@ )
Qmobile A11 MT6577 Stock Firmware
QMOBILE A12 MT6577 Factory Firmware
QMobile Noir A15 3D MT6577 Firmware
QMOBILE A20 MT6589 Firmware ( Password: jamil123 )
Qmobile Noir A30 MT6572 Firmware
Qmobile A34 MT6572 Firmware
Qmobile A35 MT6572 Firmware
QMobile A36 MT6572 Firmware
Qmobile A50 MT6577 Firmware
Qmoible A51 MT6572 Firmware
Qmobile A55 MT6572 Firmware
QMobile A60 MT6577 Firmware
Qmobile A63 MT6572 Firmware
QMobile A65 MT6572 Firmware
QMobile A70 MT6577 Firmware
QMobile A75 MT6572 Firmware
QMobile A80 MT6577 Firmware
Qmobile Noir A110 MT6572 Firmware
Qmobile A115 MT6572 Firmware
QMobile A120 MT6572 V1 Firmware
Qmobile A120 V2 MT6572 Firmware
QMobile A300 MT6572 Firmware
QMobile A400 MT6572 Firmware
Qmobile A500 MT6589 firmware
QMobile A550 MT6582 Firmware
QMobile A600 MT6589 Firmware
Qmobile A650 MT6589 Firmware
QMobile A700 MT6589 Firmware
Qmobile A750 MT6589 firmware
A750_MP_PK_QMB_V8
Qmobile A900 MT6589 Firmware
QMobile A900i MT6582 Firmware
QMobile A910 MT6582 Firmware
QMobile A950 MT6589 Firmware

Qmobile A290 MT6572 Firmware Tested All Version
MT6572_QMobile_A290_4.2.2_ALP S.JB3.MP.V1.P146 Scatter
Qmobile_A290 MTK6572 4.2.2_ALPS.JB3.MP.V1.P146 Bin
Password: Gsm.Marhaba

MT6572_QMobile A290_4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1

MT6572_QMobile_A290 3G_4.4.2_ALPS.KK1.MP7.V1 Scatter

MT6572_QMobile_A290__4.4.2_3G_ALPS.KK1.MP7.V1Bin

i-Series:-

QMobile i1 Factory Firmware ( Gsm.Marhaba.i1 )
Qmobile i2 Firmware
QMobile i3 MT6572 Firmware
QMobile i4 SC7731GEA Firmware ( PassWord: Marhaba…….No1 )
QMobile i5 Stock Firmware 4.2.2
QMobile i5 Stock Firmware 4.4.2
QMobile i5i MT6582 Firmware
QMobile i6 MT6582 Firmware KitKat
Qmobile i6 MT6582 Firmware Lolipop
Qmobile i6 Metal One MT6580 firmware
QMobile i6 Metal HD MT6580 firmware
QMobile i6i MT6580 Firmware
QMobile i7 MT6582 Firmware
Qmobile i7i SPD 7731 Firmware ( Password: Gsm.Marhaba )
QMobile i8 MT6582 Firmware
QMobile i9 MT6582 Firmware 4.2.2
Qmobile i9 MT6582 Firmware 4.4.2
QMobile i10 MT6582 Firmware
QMobile i12 MT6582 Firmware

QMobile X20_MP_24_06

QMobile Z14 MT6755 Firmware 6.0

MT6755__QMobile__Z14__Z14__6.0__GBL7533QM_0203_T5468

QMobile i5i Classic MT6580 Firmware 5.1
Brand : i5i_Classic
ProdName : i5i_Classic
ProdModel : QMobile i5i Classic
Device : i5i_Classic
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : QMobile_i5iClassic_MP_2015_07_24

[Read Ok] : preloader_konka6580_w257_we_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img
[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / konka6580_w257_we_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1768 MiB
Scatter saved to :
MT6580__i5i_Classic__QMobile_i5i_Classic__i5i_Classic__5.1__QMobile_i5iClassic_MP_2015_07_24

Qmobile X32 V2 MT6580 Firmware 6.0

Brand : QMobile
ProdName : X32
ProdModel : QMobile X32
Device : X32
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.W10.24.p0
[Read Ok] : preloader_v2500.bin
FW Size : 2033 MiB
Scatter saved to :
MT6580__QMobile__QMobile_X32__X32__6.0__ALPS.W10.24.p0

QMOBILE Z4 Mini Stock Firmware

QMOBILE_Z4_mini_4.2.1__ALPS.JB2.MP.V1.2

QMobile W15 Firmware PAC file

QMobile_W15_MP_07_12_ENG.Pac

Qmobile M96 Sp7731 firmware 4.4.2

QMobile_M96_SP7731_4.4.2_KOT49H 14B

QMobile LT500 MT6735 Firmware 5.1

MT6735__QMobile__LT500__QMobile_LT500__5.1__ALPS.L1.MP3.V1_RGK6735M.65U.L_P1

Qmobile T200i Sp7731 Qmobile firmware

Qmobile T200i Sp7731EMMC 4.4 kit kat

Qmobile S2 Plus Mt6580 firmware Here

MT6580__QMobile__QMobile_S2_Plus__S2_Plus__6.0__ALPS.W10.24.p0
Preloader_v3750

QMobile S2 Pro MT6580 Firmware

MT6580__QMobile__S2_Pro__S2_Pro__6.0__ALPS.W10.24.p0
Preloader_p4200

QMobile X700 PRO MT6580 Firmware

MT6580__QMobile__QMobile_X700_PRO__X700_PRO__6.0__ alps-mp-m0.mp1-V2.34
Preloader_d5170_qmobile

QMobile X600 MT6592 Firmware

MT6592__QMobile__QMobile_X600__QMobile__4.4.2__QMobileX600_MP_09_07

Qmobile Z10 Firmware Here

Qmobile Z8 Qulacomm 4.4.4 Firmware

QMobile Z8_MP_KK_QMB_PK_07_4.4.4

QMobile S1 PRO MT6580 Firmware 6.0

Firmware info:
xGPT : Normalize settings Ok!
Brand : QMobile
ProdName : S1_PRO
ProdModel : QMobile S1 PRO
Device : S1_PRO
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp1-V2.34_rgk6580.we.m
[Read Ok] : preloader_d5170_qmobile_s7.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img
[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / d5170_qmobile_s7 / EMMC
FW Size : 2602 MiB
Scatter saved to :
MT6580__QMobile__QMobile_S1_PRO__S1_PRO__6.0__alps-mp-m0.mp1-V2.34_rgk6580.we.m
preloader_d5170_qmobile_s7.bin ( 116 Kb )
Password : d5170

Qmobile X150 V2 MT6582 Firmware

Qmobile X150 V2 MT6582 Firmware 100% Tested
preloader_QMobile.bin ( 112 Kb )

Password: Gsm.Marhaba

QMobile X95 MT6582 Firmware

MT6582__QMobile__QMobile_X95__QMobile__5.0__QMobileX95_MP_13_10

QMobile X35 MT6572 Firmware

Firmware Info:
Brand : QMobile
ProdName : QMobile X35
ProdModel : QMobile X35
Device : QMobile
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU : MT6572
MTKxPRJ : QMobileX35_MP_2014_0829
[Read Ok] : preloader_ztenj72_we_72_m536_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img
[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / ztenj72_we_72_m536_kk / EMMC
FW Size : 886 MiB
Scatter saved to :
MT6572__QMobile__QMobile_X35__QMobile__4.4.2__QMobileX35_MP_2014_0829

QMobile X5 MT6571 Firmware

QMobile X5 MT6571 Scatter File

QMobile X100 V2 MT6582 firmware

Brand : LINQ
ProdName : J511_QMobile
ProdModel : LINQ X100
Device : J511_QMobile
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU : MT6582
MTKxPRJ : ALPS.KK1.MP1.V2.10
[Read Ok] : preloader_j511_qmobile_82.bin
[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / j511_qmobile_82 / EMMC
FW Size : 930 MiB
Scatter saved to :
MT6582__LINQ__LINQ_X100__J511_QMobile__4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.10
Password: Gsm.Marhaba

QMobile X200 MT6582 Firmware

MT6582__QMobile__QMobileX200__i3465__4.4.2__I3465_DI34651_QMOBILE-X200_L104

QMobile A10 Lite MT6577 Firmware

MT6577__QMobile__QMobile A10 Lite__QMobile_A10_Lite__4.1.2__ALPS.JB.MP.V1.19

Brand : QMobile
ProdName : LT700
ProdModel : LT700
Device : GBL7325QM
AndroidVer: 5.0
MTKxCPU : MT6735
MTKxPRJ : GBL7325QB_0306_T5848
[Read Ok] : preloader_gionee6735_65c_l.bin
[ScatCFG] : MT6735 / V1.1.2 / gionee6735_65c_l / EMMC
FW Size : 2687 MiB
Scatter saved to : C:\Users\Gsm.Marhaba Lab
MT6735__QMobile__LT700__GBL7325QM__5.0__GBL7325QB_0306_T5848
Password: GBL7325QM

QMobile S9 MT6592 Stock Firmware

Firmware Info:
Brand : QMobile
ProdName : QMobile S9
ProdModel : QMobile S9
Device : QMobile S9
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6592
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2.15.2_GINR6592.WET.L
[Read Ok] : preloader_d261_qmb.bin
[ScatCFG] : MT6592 / V1.1.2 / d261_qmb / EMMC
FW Size : 2357 MiB
Scatter saved to :
MT6592_QMobile_S9_5.1_ALPS.L1.MP6.V2.15.2_GINR6592.WET.L

QMobile i6 Metal HD MT6580 firmware

MT6580_QMobile_i6_Metal_HD_i6_Metal_HD_6.0_ALPS.W10.24.p0

Firmware Info:
Brand : QMobile
ProdName : i6_Metal_ONE
ProdModel : QMobile i6 Metal ONE
Device : i6_Metal_ONE
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.W10.24.p0
[Read Ok] : preloader_v2800.bin

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / v2800 / EMMC
FW Size : 2242 MiB
Scatter saved to :
MT6580_QMobile_i6_Metal_ONE_i6_Metal_ONE_6.0_ALPS.W10.24.p0
preloader_v2800.bin

QMobile LINQ X70-V2 MT6582 Stock Firmware

Device Brand : LINQ
Device Model : J220_QMobile
Device CPU : MT6582
Device IntName : J220_QMobile
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 1/9/2015 4:29:36 PM
Device Project : ALPS.KK1.MP1.V2.10
Device ExtInfo : LINQ X70
Modem Version : sky77590_gsm4_w1258_mt6582_hspa_gemini

LINQ_X70-V2_MT6582_J220_QMobile_4.4.2_ALPS.KK1.MP1.V2.10

QMobile X90 V2 MT6572 Firmware

MT6572_QMobile_4.4.2_QMobileX90_MP_05_06
preloader_ztenj72_we_72_m536_kk =97.6 Kb

QMobile Z8 Firmware, Drivers, Flasher

QMobile Z8 MSM8916 Firmware + Drivers + Flasher
QMobileZ8_MP_5.0_QMB_PK_06
QPST_2.7.422 QFL

QMobile i1 Sp7715 Firmware

QMobile_i1_MP_10_03 Pac File
Password: Gsm.Marhaba.i1

Q Mobile Noir Z10 Mtk6753 Official Factory File:5.1 Lolipop
Download Here

Qmobile Z10 MT6735 Firmware | flash File 5.1
MT6735__QMobile__QMobile_Z10__QMobile__5.1__ALPS.L1.MP3.V2.21_6753.65U.G_P35
Download Here

Qmobile S4 

Download 
Pass : khans4qq

Qmobile M96
Firnmware

Qmobile i7i flash file 
Download
Password: Gsm.Marhaba

QMobile X700 PRO Lite MT6580 Firmware Tested
MT6580__QMobile__QMobile_X700_PRO_Lite__X700_PRO_Lite__6.0__ALPS.W10.24.p0

Download Here

Qmoible M350 Pro MT6580 Firmware | Flash File

MT6580__QMobile__M350_Pro__M350_Pro__6.0__alps-mp-m0.mp1-V2.34_gr6580.we.m_P58
Download Here

Qmobile Z8 Plus Firmware Tasted Here
Z8+ Qmobile Qualcomm
Z8 Plus_MP_KK_QMB_PK_07
Download Here

Qmobile Z12 Pro MT6735 Firmware

Download Here
MT6735__QMobile__Z12_PRO__Z12_PRO__6.0__WBL7519QM_0401_T5820

QMobile ENERGY X2 MT6580 Firmware 
Device Brand : QMobile
Device Model : ENERGY_X2
Device CPU : MT6580
Device IntName : ENERGY_X2
Device Version : 6.0
Device Compile : 28-Dec-16 2:12:35 AM
Device Project : ALPS.W10.24.p0
Device ExtInfo : QMobile ENERGY X2
Modem Version : STOM_MODEM =mt6580_V3800_hspa_modem_B128_V57_P12_PK
DisplayRes : 1280 x 720
Supported DGT :
EKTF2K_V3800
FT6336_V3800
Supported CAM :
STOM_HAL_IMGSENSOR
=s5k4h8_mipi_raw
hi842_mipi_raw
ov5670_mipi_raw_cmk
hi553_mipi_raw_sunwin
sp2509_mipi_raw_cmk
Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 150100463832324D42 , Name : F822MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [1] CID : 450100445331303038 , Name : DS1008 , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [2] CID : 90014A483847316505 , Name : H8G1e , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [3] CID : 90014A484147326505 , Name : HAG2e , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [4] CID : 150100463732324D42 , Name : F722MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [5] CID : 700100454841434538 , Name : EHACE8 , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [6] CID : 150100464E58324D42 , Name : FNX2MB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]

Device Memory Details ( installed ) :
RAM : [2 GiB]
ROM : eMMC 16 GiB
Manufacturer : [HYNIX]
Name : e2GA

MT6580__QMobile__QMobile_ENERGY_X2__ENERGY_X2__6.0__ALPS.W10.24.p0
Download Here
Password: S123shahidX2

Qmobile i6 Metal One V2 SC7731 Firmware | Flash File
Qmobile i6 Metal One V2 PAC Firmware | Flash File

[​IMG]

Qmobile_i6_METAL_ONE_MP_V4.0_14.12 PAC

Model Name : i6_Metal_ONE
Model Brand : QMobile
Model Device: i6_Metal_ONE_new
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: I6_METAL_ONE
Project Ver : MRA58K release-keys
Model Ext : QMobile i6 Metal ONE

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 2874 MiB
Saved to : C:\Users\Marhaba Lab\Desktop\Qmobile Metl One V2\I6_METAL_ONE_i6_Metal_ONE_new_6.0_MRA58K_release-keys_QMobile_i6_Metal_ONE\
Done!

Convert InfinitySC to SPRD PAC [ v1.24 ]

Target : I6_METAL_ONE_i6_Metal_ONE_new_6.0_MRA58K_release-keys_QMobile_i6_Metal_ONE
Step #1 : Identify

MEMORY : eMMC
LAYOUT : eMMC NORMAL

Step #2 : Select logic
Select Logic : SC7731

Step #3 : Processing data
Build PAC
[ADD FILE] : nvitem_w.bin
[ADD FILE] : nvitem_wcn.bin
[ADD FILE] : prodnv.img
[ADD FILE] : u-boot-spl-16k.bin
[ADD FILE] : sc7731C_CP0_modem.bin
[ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin
[ADD FILE] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[ADD FILE] : logo_480x854.bin
[ADD FILE] : fblogo_480x854.bin
[ADD FILE] : boot.img
[ADD FILE] : system.img
[ADD FILE] : sysinfo.img
[ADD FILE] : cache.img
[ADD FILE] : recovery.img
[ADD FILE] : userdata.img
[ADD FILE] : u-boot.bin
Build Ok! Result : 0x0018
Sign PAC …
Sign Ok! FW compiled!
Elapsed: 00:02:02

Saved to :
I6_METAL_ONE_i6_Metal_ONE_new_6.0_MRA58K_release-keys_QMobile_i6_Metal_ONE.pac
Done!

Download Here
Password: GsmMarhaba

Qmobile i6 Metal One V2 SC7731
Download Here

QMobile X700 PRO II MT6580 Firmware | Flash File

Wait for phone…
Phone found! [ 108 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 90014A484147346132A41149112DA307
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x90 , OEM : 014A
[eMMC] : FLASH_INF : [HYNIX] , 2a4GA
[eMMC] : FLASH_CID : 90014A484147346132A41149112DA307
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003AB400000
[eMMC] : FLASH_UCP : 15028 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID : 0x0D22E228A95E174D81BDB5F061C32339
INT RAM : 0x00020000
EXT RAM : 0x80000000 [2 GiB]
BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Click to expand…

Reading Flash Content now …

Brand : QMobile
ProdName : X700_PRO_II
ProdModel : QMobile X700 PRO II
Device : X700_PRO_II
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.W10.24.p0

[Read Ok] : preloader_v2600.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / v2600 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 3027 MiB
Scatter saved to : C:\Users\Marhaba Lab\
MT6580__QMobile__QMobile_X700_PRO_II__X700_PRO_II__6.0__ALPS.W10.24.p0
preloader_v2600.bin 117Kb

All done!
QMobile X700 PRO 2 MT6580 Firmware | Flash File
Download Here

Qmobile LT500 MT6735 FirmwareTested Here

Download Here

Qmobile LT680 MT6735 Firmware Here Tested
MT6735__Qmobile__LT680__MP__26__07__2016

Download Here

Q Mobile Bolt T10 RDA Firmrware

(TOOL)-Singleport_Download_Tools_Release_v3.0.0.2_20150323
(Firmware)-T10_MP_12_10_RDA

Qmobile M95 V2 sp7731gea_hd Firmware / flash file Android V: 4.4.3 

scx35_sp7731gea_hd
sp7731gea_hd
Device Brand : QMobile
Device Model : scx35_sp7731gea_hd
Device CPU : sp7731gea_hd
Device IntName : scx35_sp7731geaplus_hd_dt
Device Version : 4.4.3
Device Compile : 20/11/2015 10:53:30
Device Project : KOT49H 14B_test-keys
Device ExtInfo : QMobile M95

Download Here

Qmobile W1 Windows Phone Firmware + Flasher + Drivers
Download Here
Password: Gsm.Marhaba.w1w1

Qmobile X2 Lite Rda Firmware | Flash File | Flash Tool | Drivers
۱۰۰% Tested Firmware Q-mobile X2 Lite RDA
QMobile_X2Lite_4.4_07.bin

Download Here

QMobile X32 POWER SC7731 PAC Firmware | PAC Flash File
X32_POWER_X32_Power_6.0_MRA58K_release-keys_QMobile_X32_Power.pac

Model Name : X32_Power
Model Brand : QMobile
Model Device: X32_Power
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: X32_POWER
Project Ver : MRA58K release-keys
Model Ext : QMobile X32 Power

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x800.bin
[Read Ok] : fblogo_480x800.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 2824 MiB
Saved to : C:\Users\GsmMarhaba\Desktop\X32_POWER_X32_Power_6.0_MRA58K_release-keys_QMobile_X32_Power\
Done!

Download Here

QMobile X150 MT6582 Firmware | Flash File

Reading Flash Content now …

Click to expand…

Brand : QMobile
ProdName : QMobile X150
ProdModel : QMobile X150
Device : QMobile X150
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU : MT6582
MTKxPRJ : 2014-08-11 23:03:38

[Read Ok] : preloader_konka82_i255_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / konka82_i255_kk / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 930 MiB
Scatter saved to : C:\Users\MarhabaLab\
MT6582__QMobile__QMobile_X150__QMobile_X150__4.4.2__2014-08-11_230338
preloader_konka82_i255_kk (111Kb)

All done!

Download Here

QMobile A290 MT6572 Firmware | Flash File Most Wanted..!!
S5201AP-4-1.0-RT-IEHC
preloader_s5201ap 97.5Kb
S5201AP-4-1.0-RT-IEHC.jpg 

۱٫ Power Off Phone , Remove battery , Insert back
۲٫ Insert USB cable. In some cases require hold BootKey

Brand : QMobile
ProdName : QMobile A290
ProdModel : QMobile A290
Device : QMobile A290
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU : MT6572
MTKxPRJ : ALPS.KK1.MP7.V1

[Read Ok] : preloader_s5201ap.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / s5201ap / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 952 MiB
Scatter saved to : C:\Users\Marhaba_Lab\
MT6572__QMobile__QMobile_A290__QMobile_A290__4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1
preloader_s5201ap.bin 97.5Kb

All done!
Download Here
S5201AP-4-1.0-RT-IEHC.jpg

QMobile S6 PLUS MT6580 Firmware | Flash File | Rom
Brand : QMobile
ProdName : QMobile_S6_PLUS
ProdModel : QMobile S6 PLUS
Device : QMobile_S6_PLUS
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp1-V2.34_rgk6580.we.m

[Read Ok] : preloader_d6171_s2_qmobile.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / d6171_s2_qmobile / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 2958 MiB
Scatter saved to :
MT6580__QMobile__QMobile_S6_PLUS__QMobile_S6_PLUS__6.0__alps-mp-m0.mp1-V2.34_rgk6580.we.m\
preloader_d6171_s2_qmobile.bin 115Kb

All done!

Download Here
Password: mobilesflashing1425

SP7731GEA_QMobile-T200_4.4.3_QMobileT200_MP_11_04 By jamil mobile
Download

Q Mobile Z14 Dead Recover

Qmobile Z14-FACTORY FILE-DCC-BY JAMIL MOBILE

Firmware & Flash Tool 10000% Tastad