کلیه فایل فلش های رسمی گوشی های ASUS Zenfone با فرمت RAW

توضیحات

کلیه فایل فلش های رسمی گوشی های ASUS Zenfone با فرمت RAW

کلیه فایل فلش های رسمی گوشی های ASUS Zenfone با فرمت RAW
کلیه فایل فلش های رسمی گوشی های ASUS Zenfone با فرمت RAW

توجه : برای فلش باچیپست iNTEL  فایل هایی زیر از نرم افزار (Intel Flash Using AFT (Asus FlashTool استفاده کنید .

اگر داری چیپست کوالکام از فست بوت یا Qualcomm Tool استفاده نماید .

اگر چیپست شما MTK از نرم افزار SP Flash Tool استفاده کنید .

 

 

 

Zenfone 3 Max
WW_ZC520TL_13.0.1.335
Free DOWNLOAD
Size 1.73GB

P01Y Z170CG
WW_Z170CG_V12.26.4.42-user-201511201736-rawdata.zip
FREE DOWNLOAD
۲٫۱GB

K00E ME372CG
WW_ME372CG_V7.5.2_all_user_M1509_1.7.61.0_0303.zip
FREE DOWNLOAD
۸۳۴ MB

ME372CG_all_WW_user_V6.3.6.raw
FREE DOWNLOAD
۹۷۶ MB

ME372CG_all_WW_user_V7.5.2.raw
FREE DOWNLOAD
۸۶۹ MB

CSC_ME372CG_all_eng_T3_1_6_M1434_AFT.raw
FREE DOWNLOAD
۳۲۳ MB

K00G ME560CG
ME560CG_V10_16_1_3_25_eng_rawdata.zip
FREE DOWNLOAD
۹۸۵ MB

ME560CG_ER-softfuse_debrick_secure.zip
FREE DOWNLOAD
۱۱ MB

K00R ME572CL
CSC_ME572CL_V11_8_0_157_3-eng-rawdata.zip
Free DOWNLOAD
۷۰۰ MB

WW_ME572CL_V12.14.1.19-user-201508281058-rawdata.zip
Free DOWNLOAD
۹۸۷ MB

K00Y ME372CL
CSC_ME372CL_all_TW_eng_T4_0_4_AFT.raw
Free DOWNLOAD
۳۲۹ MB

ME372CL_all_WW_user_V6.4.1.raw
Free DOWNLOAD
۹۴۶ MB

K00Z ME175CG
CSC_ME175CG_all_eng_T3_5_6_M1350_AFT.raw
Free DOWNLOAD
۳۱۲ MB

ME175CG_all_WW_user_V6.3.7.raw
Free DOWNLOAD
۷۴۹ MB

K012 FE170CG
WW_FE170CG_V12.8.1.38-user.raw
Free DOWNLOAD
۷۲۲ MB

K016 FE380CG
CSC_FE380CG_all_TW_eng_T2_0_5_AFT.raw
Free DOWNLOAD
۴۳۵ MB

FE380CG_all_WW_user_V5.5.0.raw
Free DOWNLOAD
۱۰۲۰ MB

K018 TF103CG
CSC_WW_TF103CG_V11_2_0_89_1_7eng201406271645D.zip
Free DOWNLOAD
۸۷۴ MB

WW_TF103CG_V11.2.2.24-user-201508101154-rawdata.zip
Free DOWNLOAD
۹۷۲ MB

K019 FE375CG
Erase_RPMB_OPEN_FE375CG_V11.10.0.162.1-eng-201411181852-rawdata.7z
Free DOWNLOAD
۷۶۹ MB

WW_FE375CG_V12.14.3.18-user-201509161949-rawdata.zip
Free DOWNLOAD
۹۸۸ MB

K01B TF303K
CSC_TF303K_V10_10_0_52_4_8_17_eng_201407221511D.zip
Free DOWNLOAD
۵۱۴ MB

WW_TF303K_V12.16.1.12-user-201508071141-rawdata.zip
Free DOWNLOAD
۹۴۱ MB

K01E ME103K
CSC_ME103K_V10_10_0_52_4_8_36eng-201501061558D.zip
Free DOWNLOAD
۵۱۳ MB

WW_ME103K_V12.16.1.12-user-201508071141-rawdata.zip
Free DOWNLOAD
۸۶۳ MB

K01F FE171MG
CSC_FE171MG_T2_0_4_all_eng_1_17_34_0_0807_AFT.raw
Free DOWNLOAD
۴۰۸ MB

FE171MG_all_CN_user_V5.4.1.raw
Free DOWNLOAD
۷۹۳ MB

K01N FE171CG
CSC_FE171CG_T2_0_2_all_eng.raw
Free DOWNLOAD
۳۲۲ MB

FE171CG_all_WW_user_V4.0.4.raw
Free DOWNLOAD
۹۱۹ MB

K01U ME171C
CSC_ME171C_all_TW_eng_T202.rar
Free DOWNLOAD
۳۰۲ MB

ME171C_all_JP_user_V5.4.0.raw
Free DOWNLOAD
۹۳۹ MB

ME370TG
WW_ME370TG_LMY47V.zip
Free DOWNLOAD
۳۸۴ MB

ME371MG
CSC_ME371MG_all_TW_eng_T3.0.8.raw
Free DOWNLOAD
۲۵۴ MB

ME371MG_all_WW_user_V3.4.0.raw
Free DOWNLOAD
۶۸۶ MB

MF375CL
ATT_ME375CL_V12.30.2.10-user-201510021327-rawdata-erase DM.zip
Free DOWNLOAD
۱ BG

CSC_OPEN_ME375CL_V11.16.0.92.1.1-eng-20150324-rawdata.7z
Free DOWNLOAD
۷۶۸ MB

ME571K
WW_ME571K_LMY48G.zip
Free DOWNLOAD
۴۶۷ MB

ME7530CL
WW_ME7530CL_V12.12.2.12-user-201505061545-rawdata.zip
Free DOWNLOAD
۱ GB

P01V Z370CG
CSC_OPEN_Z370CG_V12_25_0_21_1_29-eng-rawdata-AFT.zip
Free DOWNLOAD
۶۲۲ MB

WW_Z370CG_V12.26.5.38-user-201602021953-rawdata.zip
Free DOWNLOAD
۲ GB

T00E PF400CG
CSC_PF400CG_all_TW_eng_T3.0.7.raw
Free DOWNLOAD
۳۰۷ MB

PF400CG_all_WW_user_V6.5.36.raw
Free DOWNLOAD
۹۰۰MB

T00F A500CG / T00J A501CG
A500CG _1.17.40.16_20140811_0963-user-fastboot-user.raw
Free DOWNLOAD
۷۹۶ MB

WW_A500CG_2.22.40.54_20151120_16_user.raw
Free DOWNLOAD
۹۰۴ MB

WW_A500CG_3.23.40.60_20150630.raw
Free DOWNLOAD
۸۱۱MB

T00G A600CG / Z002 A601CG
A600CG_ 1.17.40.16_20140812_3093-user.raw
Free DOWNLOAD
۸۱۳ MB

WW_A600CG_2.22.40.47_20151120_29_user.raw
Free DOWNLOAD
۹۳۳ MB

WW_A600CG_3.24.40.78_20151001.raw
Free DOWNLOAD
۸۳۴ MB

T00I A400CG
A400CG_all_TW_user_V4.3.2_CHT.raw
Free DOWNLOAD
۶۹۵ MB

A400CG_all_WW_user_V6.5.27.raw
Free DOWNLOAD
۷۹۸ MB

T00K A502CG
WW_A502CG_2.22.40.61_20150709_34_user.raw
Free DOWNLOAD
۹۸۱ MB

T00N PF500KL
WW_PF500KL-12.2.2.43-20151216_M3.17.8-ota-user.zip
Free DOWNLOAD
۱GB

T00Q A450CG
A450CG_all_WW_user_V4.3.4.raw
Free DOWNLOAD
۸۹۰ MB

T00T PF451CL
OTA_WW_PF451CL-11.30.5.73-20141113_1439.00-ota-user.zip
Free DOWNLOAD
۸۸۵ MB

X003 T500
WW_T500_Phone-11.0.0.10-20160106_IMAGE.zip
Free DOWNLOAD
۱٫۰۰۴ MB

Z007 ZC451CG
WW-ZC451CG-4.11.40.128-rel-user-20150731-145911-signed.raw
Free DOWNLOAD
۹۸۹ MB

Z008D ZE550ML
WW_ZE550ML_2.20.40.92_20150918.raw
Free DOWNLOAD
۱ GB

WW_ZE551ML_2.2.30.1_20150417_1615_eng.raw
Free DOWNLOAD
۷۹۸ MB

Z00A / Z00AS / Z00XS/ ZX551ML
WW_ZX551ML_2.2.30.33_20151106_3273_eng_AFT.raw
Free DOWNLOAD
۸۱۸ MB

WW_ZX551ML_2.24.40.42_20160104.raw
Free DOWNLOAD
۱ GB

Z00AD ZE551ML
WW_ZE551ML_2.20.40.139_20151104.raw
Free DOWNLOAD
۱ GB

Z00D ZE500CL
WW_ZE500CL_V12.16.5.108_1538.00_Phone-user.raw
Free DOWNLOAD
۱ GB

Z00ED ZE500KL
WW_ZE500KL_12.8.5.222_M3.6.42_Phone-user.raw.zip
Free DOWNLOAD
۱ GB

Z00LD ZE550KL
WW_ZE550KL_1.17.40.1234-rel-user-20160304185904-secured-releaseAFT_QC.zip
Free DOWNLOAD
۲ GB

Z00MD ZE600KL
WW_ZE600KL_1.11.40.396_20150909125321-secured-release_QC.zip
Free DOWNLOAD
۲GB

Z00RD ZE500KG
WW_ZE500KG_V12.8.5.227_M3.6.42_Phone-user.raw.zip
Free DOWNLOAD
۱ GB

Z00SD ZC451TG
CSC_ZC451TG_12_0_0_62_151125_MTK.zip
Free DOWNLOAD
۸۰۴ MB

CSC_ZC451TG_ID_12_0_0_62_151125_MTK.zip
Free DOWNLOAD
۸۰۴ MB

WW_ZC451TG_Phone2G
Free Download
Size 0.99GB

Z00TD ZE551KL
CSCimage_ZE551KL_1_22_2_111_eng_20150915_AFT_QC.zip
Free DOWNLOAD
۸۲۲ MB

WW_ZE551KL_FHD-1.14.40.550-rel-user-20151008214450-secured-release_QC.zip
Free DOWNLOAD
۱ GB

Z00UD ZD551KL
WW-ZD551KL-1.15.40.1238-bsp-user-20160305015355-secured-release_QC.zip
Free DOWNLOAD
۲ GB

Z00VD ZC500TG
AW806B_ZC500TG_20151102_factory_eng_MTK.zip
Free DOWNLOAD
۷۷۹ MB

CSC_8X2_AW806B_ZC500TG_20151102_factory_eng.zip
Free DOWNLOAD
۷۷۹ MB

UL-ZC500TG_ASUS_Z00VD-WW-12.1.0.25-user.zip
Free DOWNLOAD
۱۰۰۳ MB

Z00WD ZE550KL
CSCimage_WW-ZE550KL-ZE600KL-1.21.2.230-fac-eng-20151116-signedAFT_QC.zip
Free DOWNLOAD
۸۷۷ MB

WW_ZE550KG_1.16.40.763-rel-user-20151201170517-secured-releaseAFT_QC.zip
Free DOWNLOAD
۲ GB

Z011D ZE601KL
WW_ZE601KL_1.11.40.421_20150912002514-secured-release.zip
Free DOWNLOAD
۲ GB

Z370KL
CSC_Image_OPEN_Z370KL_V12_31_1_2eng-201510072309-AFT.zip
Free DOWNLOAD
۳۷۶ MB

WW_Z370KL_V12.32.1.44-user-201602261702-rawdata.zip
Free DOWNLOAD
۱ GB

Z580C
CSC_Z580C_all_TW_eng_T3.0.5.raw
Free DOWNLOAD
۴۵۲ MB

CSC_Z580C_all_TW_eng_T3.1.0.raw
Free DOWNLOAD
۴۵۳ MB

Z580C_all_WW_user_V4.6.1.raw
Free DOWNLOAD
۱ GB

Z580C_all_WW_user_V4.7.1.raw
Free DOWNLOAD
۱ GB

ZC550KL
CSC_ZC550KL_V12.8.4.5_M3.1.25_OPEN_Phone-userdebug.raw.zip
Free DOWNLOAD
۱٫۰۲۲ MB

WW_ZC550KL_V12.8.10.82_M3.1.39_Phone-user.raw.zip
Free DOWNLOAD
۱ GB

ZD550KL
CSC_ZD550KL_1_2_0_70_fac_eng_20150905_secure.zip
Free DOWNLOAD
۱ GB